Koor reglement


ALGEMENE INFORMATIE
Het initiatief tot oprichting van het Zeeuws Vrouwenkoor werd in 1986 genomen door het toenmalige bestuur, dhr. en mw. Beekman.
Op 1-9-1986 werd het koor gestart en op 18-2-1987 werd de Stichting Zeeuws Vrouwenkoor in het leven geroepen.
Op 27-11-2001 is de naam gewijzigd in Vrouwenkoor Cadans.

Vrouwenkoor Cadans is een zelfstandig, algemeen koor met een algemeen repertoire, o.a. musical, volksliedjes, geestelijk lied, licht klassiek e.d.

Het koor staat o.l.v. Emilia Tabatchnik - Li (beroepsdirigente).

Zij heeft de artistieke leiding. Af en toe zal er samengewerkt worden met een ander koor, orkest, solist enz.

De repetities vinden plaats op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Locatie: Doopsgezinde kerk, Westwal 41, 4481 CL Goes.

Het koor heeft een eigen internetsite: www.vrouwenkoorcadans.net - Het e-mail adres: info@vrouwenkoorcadans.net


BESTUUR
Paula van Buuren - Pols (voorzitter)
Yvonne van de Velde (secretaris)

Bank: Rabobank Bank nr. 3460.41.910 t.n.v. St. Vrouwenkoor Cadans, 's-Heer Abtskerke

SELECTIE CRITERIA*
- Minimum leeftijd: 18 jaar.
- De dirigent beslist of u wel of niet lid kunt worden van het koor.
Bij deze beslissing kunnen o.a. een rol spelen:
a. de geschiktheid en aard van uw stem
b. de onderlinge stemverhouding binnen het koor

* Deze selectiecriteria kunnen in de toekomst gewijzigd worden. E.e.a. is afhankelijk van de verdere ontwikkeling binnen het koor.

FUNCTIES
Penningmeester: Paula van Buuren
Musicaris: Elly de Bruijn
Archivaris: Bertha de Plaa
Beheer lief en leed: Bertha de Plaa
Concertcommissie: Joos Heerebout
Reino van der Meer
Yvonne van de Velde
Paula van Buuren
Ledenwerving: Christien Roelse
Corry van Doorn
PR: Nel Krijger
Presentatie concerten: Margie Dill

PRESENTIELIJST
De presentielijst wordt elke repetitie per stem bijgehouden door de volgende dames:
1e Sopranen: Louise Koole
2e Sopranen: Marjan Karreman
1e Alten: Corry van Doorn
2e Alten: Monique de Nooyer

Er wordt van u verwacht dat u elke repetitie aanwezig bent.
Als u (vanwege dringende redenen) toch verhinderd bent, wilt u dan s.v.p. contact opnemen met de presentielijsthoudster van uw stemgroep en u afmelden, liefst met vermelding van reden.HUISHOUDELIJK REGLEMENT


ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP
A. Aspirant - leden
Na 3x een repetitie- avond te hebben bijgewoond, kan iemand 3 maanden aspirant-lid worden. Het bestuur en dirigent beslissen omtrent toelating van een aspirant-lid.
Zij meldt zich voor aanvang van de repetitie bij de dirigent. Deze bekijkt globaal het stemtype.
Het aspirant-lid krijgt een voorlopige plaats in het koor toegewezen.
Zij ontvangt een zgn. aspiranten map met muziek.
Het aspirant-lid betaalt voor 3 maanden Ä 25,- contributie.

B. Leden
Ieder (aspirant)-koorlid is verplicht een stemtest te doen. Aan de hand van deze stemtest bepaalt de dirigent uw stem(type).
Of u lid kunt worden van het Vrouwenkoor Cadans hangt o.a. af van de stemtest en de op dat moment geldende selectiecriteria.
U dient zich daarbij te houden aan de richtlijnen van de dirigent.
De dirigent beslist over toelating van een nieuw lid.
U wordt lid door invulling van een aanmeldingsformulier en ontvangt van de musicaris de bladmuziek.

Na ca. 3 keer afwezigheid (zonder afmelding) zal de presentielijsthoudster zelf contact met u opnemen.

C. Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door:

1. Opzegging per mail, info@vrouwenkoorcadans.net
2. Overlijden.
3. Royement door het bestuur bij:
- wanbetaling
- wangedrag
- het schaden van de belangen en/of goede naam van de Stichting Vrouwenkoor Cadans.

D. Donateur
Uiteraard kunt u donateur worden van het koor voor een minimum bedrag van Ä 25,-.
U heeft dan gratis toegang tot de concerten. U kunt het bedrag in de maand januari overmaken op: Bank nr. 3460.41.910


ARTIKEL 2: REPETITIES
Als u lid wordt van het koor wordt van u verwacht dat u elke repetitie aanwezig bent.
Indien men een tijdlang verhinderd is de repetities bij te wonen (bv. vanwege werk of studie) dient men dit mee te delen aan het bestuur.
Stemvorming: De dirigent beslist op welke wijze stemvorming wordt gegeven. Een ieder is verplicht zich aan haar beslissing te houden.

Er wordt van u verwacht dat u uw partij (muziek en tekst) thuis bestudeert en uit het hoofd leert!!ARTIKEL 3: CONCERTEN
Tijdens concerten worden alle werken zo mogelijk uit het hoofd gezongen. Bij een concert hebben we een concert map met de liedteksten op muziekstandaards staan.
Indien u de 4 laatste repetities voor het concert verhinderd bent, kunt u helaas niet deelnemen aan het concert, tenzij de dirigent anders beslist.
Indien uw lidmaatschap is ingegaan 4 maanden (of minder) voor een concert, dan kunt u nog niet meezingen. Ontheffing van deze regel is alleen mogelijk door de dirigent.
Het dragen van concertkleding tijdens concerten is verplicht. De concertkleding bestaat uit een lange, zwarte broek en een zwart topje of truitje zonder coll, met de blauwe Cadans blouse.


ARTIKEL 4: MUZIEK
Bladmuziek:
De muziek wordt beheerd door de musicaris en blijft eigendom van het koor (s.v.p. niet vouwen). Nieuwe muziek wordt op de repetitie uitgedeeld. U mag zoveel aantekeningen op de muziek maken als u zelf wilt met potlood, balpen of merk pen. Bij beŽindiging van het lidmaatschap moet alle muziek ingeleverd worden bij de musicaris.

Repertoire:
Elk koorlid is gerechtigd ten allen tijde suggesties te doen t.a.v. het te zingen repertoire. U dient zich hiervoor te wenden tot de dirigent. Men ontleent daaraan echter niet het recht dat voorgesteld werk ook in het repertoire wordt opgenomen.


ARTIKEL 5: CONTRIBUTIE
De koorleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt Ä 200,00 per jaar. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te verhogen, indien dit nodig blijkt.

Contributiebetaling:
Uitsluitend via een automatische incasso. Deze wordt medio het lopende kwartaal afgeschreven van uw rekening.
Achterstallige contributie:
Bij niet tijdig betalen van de contributie krijgt men van de penningmeester het verzoek de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen.
Indien bij de eerstvolgende contributie-inning de achterstand niet is voldaan en men niet reageert op herinnering, dan beslist het bestuur of tot schorsing c.q. royement wordt overgegaan.


ARTIKEL 6: ALGEHELE BEPALINGEN

De koorleden zijn verplicht:
a. zich te voegen naar de algehele leiding van de dirigent tijdens repetities, optredens en/of concerten.
b. de vastgestelde contributie steeds tijdig te voldoen.
c. de belangen van Stichting Vrouwenkoor Cadans niet te schaden.
Wijzigingen en aanvullingen van dit Reglement kunnen worden aangebracht door het bestuur.
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur.